do góry

Informacje o jednostce


  Działalnością przedszkola kieruje Dyrektor który:

  -kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
  -sprawuje nadzór pedagogiczny,
  -sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  -dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  -wykonuje innne zadania wynikające z przepisów szczególnych

  Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, stanowiącą reprezentację rodziców wychowanków , wybieraną na zebraniach rodzicielskich na okres 1 roku.
  Szczegółową organizację nauczania , wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora placówki do 30 kwietnia każdego roku, który podlega zatwierdzeniu przez Kuratora i Wójta Gminy.
  Szczegółowa struktura organizacyjna danej placówki oraz zakresy obowiązków i kompetencji poszczególnych jego organów zawarte są w statucie jednostki.

  Do głównych zadań realizowanych przez przedszkole należy :
  -prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego
  -umożliwianie wszechstronnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole
  -zapewnienie opieki nad dziećmi, bezpieczeństwa ,prawidłowego rozwoju wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnianiu opieki ich dzieciom,
  -udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  -organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
  -zapewnienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej


  Zapraszamy, przyjdź, zobacz !

  W naszych placówkach przedszkolnych dzieci spędzają bardzo ciekawie czas. Estetycznie urządzone sale zapraszają do zabawy i nauki . Różnorodność kolorowych atrakcyjnych zabawek stwarza wiele możliwości .
  Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna.


  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2018-02-27 18:29:13 przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr